Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Boerenbontservies.nl
De Boerenbont webshop is onderdeel van Wegter Consumenten B.V., gevestigd te Hengelo. Daarom zijn de onderstaande algemene voorwaarden van Wegter Consumenten B.V., hierna aangeduid als “de Voorwaarden”, op elke via deze webshop gesloten overeenkomst, van toepassing. Versie geldig vanaf 01-03-2016.

Artikel 1. Algemeen
1.    De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis, tenzij anders aangegeven;   
a.    Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;
b.    Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambacht- of beroepsactiviteit en een overeenkomst sluit;
c.    Dag: kalenderdag;
d.    Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
e.    Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen Wegter en de consument wordt afgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
f.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Wegter in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor
de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
g.    Modelformulier voor herroeping: Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking gesteld te worden als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
h.    Website: www.boerenbontservies.nl;
i.    Wegter:  de besloten vennootschap Wegter Consumenten B.V., onder meer h.o.d.n. boerenbontservies.nl, statutair gevestigd te Hengelo en aldaar kantoorhoudend aan de Platinastraat 100, 7554 NB, telefoon 074 – 255 1840; e-mailadres boerenbontwebshop@wegter.com, ingeschreven in het Handelsregister van  de Kamer van Koophandel met nummer 06055265; BTW nummer NL007712194B01.
2.    De voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Wegter voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
3.    Met in achtneming van het bepaalde in artikel 7 (herroeping slechts betrekking heeft op geleverde zaken en in geen geval betrekking hebbende op diensten) zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Wegter voor de uitvoering van overeenkomsten derden inschakelt.
4.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen aanvaardt Wegter geen andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden.
5.    In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
6.    Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
7.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wegter voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Wegter zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
8.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Wegter.
2.    Overeenkomsten binden Wegter eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Wegter of een door Wegter verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
3.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Wegter gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
5.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
6.    Wegter kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 10, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
8.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wegter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wegter is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
9.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wegter passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Wegter daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
10.    Wegter kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wegter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
11.    Wegter zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.     het bezoekadres van de vestiging van Wegter waar de consument met klachten terecht kan;
b.     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.     de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.     de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e.     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.     indien de consument een herroepingsrecht heeft, het formulier voor herroeping.
12.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
13.    Aanbiedingen van Wegter gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
14.    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
1.    Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) plus andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
2.    Wegter garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Wegter dit bedongen heeft en:
a.     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering
1.    Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, streeft Wegter er naar deze binnen behoudens bijzondere omstandigheden 1 werkdag na bestelling te verzenden.
2.    Voor het verzenden van bestelde zaken kan Wegter verzend- en administratiekosten in rekening brengen, hetgeen bij de bestelling altijd zal worden vermeld. De levering van zaken vindt plaats op het door de consument bij de bestelling aangegeven postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
3.    Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.
4.    Aan de leveringsplicht van Wegter zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wegter geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
5.    Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de consument, tenzij de consument op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wegter tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Wegter bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Levertijd
1.    Een door Wegter opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Wegter zijn, waarna Wegter zal trachten om binnen 1 werkdag levering te doen plaatsvinden.
2.    In het kader van de regels van de koop op afstand zal Wegter bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.  
3.    Na ontbinding conform vorige lid zal Wegter het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.


Artikel 6. Ontbinding
1.    Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Wegter zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Wegter bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
2.    Na ontbinding conform vorige lid zal Wegter het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 7. Herroepingsrecht / bedenktijd
1.    Nadat de consument de zaken heeft ontvangen, is hij gedurende een termijn van 14 dagen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De consument ontvangt bij ontbinding het volledige orderbedrag inclusief de verzendkosten gerestitueerd.
2.    Voor het ontbinden van de koop kan de consument een mail sturen naar boerenbontwebshop@wegter.com of het herroepingsformulier op de Website invullen en terugzenden. De ontbinding wordt door Wegter per e-mail bevestigd.
3.    Indien de consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht komen er geen kosten voor het retour zenden voor zijn rekening.
4.    De consument heeft 14 dagen de tijd om het product retour te zenden.
5.    Het bedrag dat de consument voor het product heeft betaald zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding door Wegter worden terugbetaald, mits het product retour is ontvangen of Wegter van de retourzending bewijs heeft ontvangen.
 
Artikel 8. Verplichtingen van consument tijdens bedenktijd
1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Wegter hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere dubbelzinnige wijze aan Wegter.
2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Wegter. Dit hoeft niet als Wegter heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Wegter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Wegter niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Wegter aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
    a.     hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
    b.     hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
    c.     Wegter heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
7.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10. Verplichtingen Wegter bij herroeping
1.    Als Wegter de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.     Wegter vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Wegter in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij Wegter aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.     Wegter gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Wegter de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht
Wegter kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Wegter dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wegter geen invloed heeft en die zich binnen de     herroepingstermijn kunnen voordoen
2.     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Wegter worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de     producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
    a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
    b.     de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Wegter de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.     Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5.     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7.     Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.     Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Wegter geen invloed heeft;
12.     Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13.     Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14.     De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
    a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
    b.     de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 12. Overmacht
1.    Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Wegter geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Wegter en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
2.    Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wegter de verbintenis had moeten nakomen.
3.    Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Wegter niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4.    Indien Wegter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Garantie, aansprakelijkheid
1.    Wegter biedt de wettelijke garantie op geleverde zaken, dit echter onverminderd de rechten van de consument voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen, onder meer dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden.
2.    Wegter is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3.    De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Wegter) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk via boerenbontwebshop@wegter.com of via het contactformulier op de website te melden aan Wegter. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken neemt Wegter alleen in behandeling indien zij uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Wegter schriftelijk via boerenbontwebshop@wegter.com of via het contactformulier op de website zijn gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
4.    Indien klachten van de consument gegrond zijn, zal Wegter naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Wegter en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Wegter ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Wegter gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Wegter voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.    Wegter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van consumenten.
6.    Deze garantie geldt niet indien:
a.    en zolang de consument jegens Wegter in gebreke is;
b.    de consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
c.     de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Wegter en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
d.    de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 14. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de betaling door middel van de op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden. In het geval er betaling door middel van een creditcard geschiedt, behoud Wegter zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, kredietwaardigheid en de adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren.
1.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wegter te melden.
2.    In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Wegter en de verplichtingen van de consument jegens Wegter onmiddellijk opeisbaar.
3.    Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Wegter is gewezen op de te late betaling en Wegter de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Wegter gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met
een minimum van € 40,=. Wegter kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
4.    Indien Wegter kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 15. Klachtenprocedure
Wegter beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde producten gaat op de consument over nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.

Artikel 17. Privacy
1.    Wegter verzamelt niet-persoonlijke informatie over bezoekers van de Website teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.
2.    Wegter is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die de consument via de Website aan haar kenbaar maakt. De informatie die de consument aan Wegter verschaft, blijft vertrouwelijk maar kan, binnen de hierna te beschrijven doelen, door Wegter worden gedeeld met aan haar gelieerde vennootschappen.
3.    Wegter verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wegter zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de expliciete doelen waarvoor deze zijn verzameld, namelijk:
a.    het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst,
b.    de bezoeken aan de Website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken, alsmede
c.    voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Wegter en de aan haar gelieerde vennootschappen.
De consument geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming.
4.        Wegter is gerechtigd informatie over de consument in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Wegter, andere gebruikers van de Website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Wegter is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.
5.    Wegter neemt de benodigde voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen, teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.
6.    Ondanks het feit dat Wegter ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens via internet alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.
7.    Wegter zal de persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, daaronder gelieerde vennootschappen niet begrepen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of een rechterlijke uitspraak daartoe dwingt.
8.    Wegter stelt met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften vast hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard. Wegter bewaart de in de verwerking opgenomen persoonsgegevens overeenkomstig de door haar vastgestelde bewaartermijn, tenzij de consument om vernietiging van de hem betreffende gegevens verzoekt. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar.
9.    Indien de persoonsgegevens gegevens zodanig zijn verwerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen deze gegevens voor onbeperkte tijd in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.
10.    De consument kan verzoeken om verbetering of aanvulling van op hem betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens, dan wel om verwijdering en vernietiging van schriftelijk op het in artikel 1 sub i genoemde adres of per e-mail (boerenbontwebshop@wegter.com) een gemotiveerd verzoek in te dienen bij Wegter. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Wegter deelt de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk zijn beslissing mee.

Artikel 18. Intellectuele Eigendom
1.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Wegter geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten (o.a. foto’s en teksten), etc., uitsluitend bij Wegter, haar licentiegevers en/of haar leveranciers.
2.    Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wegter is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Geschillen
1.    De consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar Wegter’s Klantenservice Helpdesk via het nummer 074 2551840 of mailen naar boerenbontwebshop@wegter.com, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 18:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 5 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
2.    De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.